કાનમાં વંદો

OMG ! એક વ્યક્તિના કાનમાં જીવતા 10 વંદા જોઈને ડોક્ટર પણ અચંભિત...!

હોસ્પિટલના કાન-નાક-ગળાના નિષ્ણાતને દર્દીએ કહ્યું કે, "મને કાનમાં ખુબ જ દુખાવો થઈ રહ્યો છે. એવું લાગી રહ્યું છે જાણે તેના કાનમાં કોઈ કોતરી રહ્યું છે અને ખાઈ રહ્યું છે. મારાથી જરા પણ સહન થતું નથી."
 

Nov 7, 2019, 06:26 PM IST