അടിപൊളി Desi - ഡ്രസ്സിൽ Mouni Roy; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

ഇപ്പോൾ താരത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ ലുക്കുകളാണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ തരംഗം ആയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

സീരിയൽ രംഗത്ത് നിന്നും ബോളിവുഡിലേക്ക് എത്തിയ മൗനി റോയിയുടെ ലൂക്ക് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്, ഇപ്പോൾ താരത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ ലുക്കുകളാണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ തരംഗം ആയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

1 /5

2 /5

3 /5

4 /5

5 /5

You May Like

Sponsored by Taboola