ப்ளூவேல் கேம் போல தற்கொலைக்கு தூண்டும் MOMO வாட்ஸ்-அப் கேம் :புகைப்படங்கள்

Aug 3, 2018, 10:40 PM IST
1/8

தற்கொலைக்கு தூண்டும் MOMO வாட்ஸ்-அப் கேம்

தற்கொலைக்கு தூண்டும் MOMO வாட்ஸ்-அப் கேம்

உலகை உலுக்கும் "மோமோ" விளையாட்டு. உலகம் முழுவதும் வாட்ஸ்-அப் மூலமாக பிரபலமானது

2/8

தற்கொலைக்கு தூண்டும் MOMO வாட்ஸ்-அப் கேம்

தற்கொலைக்கு தூண்டும் MOMO வாட்ஸ்-அப் கேம்

உலகை உலுக்கும் "மோமோ" விளையாட்டு. உலகம் முழுவதும் வாட்ஸ்-அப் மூலமாக பிரபலமானது

3/8

தற்கொலைக்கு தூண்டும் MOMO வாட்ஸ்-அப் கேம்

தற்கொலைக்கு தூண்டும் MOMO வாட்ஸ்-அப் கேம்

உலகை உலுக்கும் "மோமோ" விளையாட்டு. உலகம் முழுவதும் வாட்ஸ்-அப் மூலமாக பிரபலமானது

4/8

தற்கொலைக்கு தூண்டும் MOMO வாட்ஸ்-அப் கேம்

தற்கொலைக்கு தூண்டும் MOMO வாட்ஸ்-அப் கேம்

உலகை உலுக்கும் "மோமோ" விளையாட்டு. உலகம் முழுவதும் வாட்ஸ்-அப் மூலமாக பிரபலமானது

5/8

தற்கொலைக்கு தூண்டும் MOMO வாட்ஸ்-அப் கேம்

தற்கொலைக்கு தூண்டும் MOMO வாட்ஸ்-அப் கேம்

உலகை உலுக்கும் "மோமோ" விளையாட்டு. உலகம் முழுவதும் வாட்ஸ்-அப் மூலமாக பிரபலமானது

6/8

தற்கொலைக்கு தூண்டும் MOMO வாட்ஸ்-அப் கேம்

தற்கொலைக்கு தூண்டும் MOMO வாட்ஸ்-அப் கேம்

உலகை உலுக்கும் "மோமோ" விளையாட்டு. உலகம் முழுவதும் வாட்ஸ்-அப் மூலமாக பிரபலமானது

7/8

தற்கொலைக்கு தூண்டும் MOMO வாட்ஸ்-அப் கேம்

தற்கொலைக்கு தூண்டும் MOMO வாட்ஸ்-அப் கேம்

உலகை உலுக்கும் "மோமோ" விளையாட்டு. உலகம் முழுவதும் வாட்ஸ்-அப் மூலமாக பிரபலமானது

8/8

தற்கொலைக்கு தூண்டும் MOMO வாட்ஸ்-அப் கேம்

தற்கொலைக்கு தூண்டும் MOMO வாட்ஸ்-அப் கேம்

உலகை உலுக்கும் "மோமோ" விளையாட்டு. உலகம் முழுவதும் வாட்ஸ்-அப் மூலமாக பிரபலமானது