ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീടുമാറുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം! ഒരു ഡോകുമെന്റും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആധാറിൽ address അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം

യുഐ‌ഡി‌‌എഐ പ്രകാരം, വിലാസ പരിശോധനാ സഹായത്തോടെ ഓൺ‌ലൈനായി ഒരു വിലാസ മൂല്യനിർണ്ണയ കത്ത് അയച്ചുകൊണ്ട് address മാറ്റം വരുത്താം.

  

നിങ്ങൾ അടുത്തിടെ ഒരു പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് ആധാറിൽ എങ്ങനെ address മാറ്റം വരുത്തും എന്നായിരിക്കും അല്ലെ.  കാരണം ആധാർ കാർഡ് ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറിയിരിക്കുകയാണല്ലോ.  ആളുകൾ‌ അവരുടെ വിലാസം മാറ്റാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ UIDAI ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ആയ uidai.gov.in ൽ പ്രവേശിച്ച് ‘My Aadhar' മെനുവിന് കീഴിലുള്ള 'Update your Aadhar' ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

‘ഡെമോഗ്രാഫിക്സ് ഡാറ്റ ഓൺ‌ലൈൻ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുക’ എന്നതിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളുള്ള ഒരു പേജിലേക്ക് നയിക്കും. അതിൽ 'Update Address via Address Proof’ ഉം ‘Update Address via Secret Code’ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും. വിലാസ തെളിവിനായി നിങ്ങൾക്ക് സാധുവായ രേഖകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യ ഓപ്ഷൻ ബാധകമാണ്.  നിങ്ങൾക്ക് സാധുവായ രേഖകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാണ്.

UIDAI പ്രകാരം ഒരു അഡ്രസ്സ് വെരിഫയറിന്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു വിലാസ മൂല്യനിർണ്ണയ കത്ത് ഓൺലൈനായി അയച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ആരാണീ Address Verifier. വിലാസം ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന ഏതൊരു കുടുംബാംഗവും സുഹൃത്തും ഭൂവുടമയും നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് വെരിഫയർ ആകാം. 

നിങ്ങൾ ചില നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ വിലാസം അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. ആ നിബന്ധന ഇതാണ്:

റെസിഡന്റ്, അഡ്രസ് വെരിഫയർ എന്നിവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ അതത് ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യണം. 
ഒ‌ടി‌പി വഴി താമസക്കാരനും വിലാസ പരിശോധനയും പ്രാമാണീകരിക്കണം
വിലാസം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വിലാസ വെരിഫയർ അംഗീകരിക്കണം

രേഖകളൊന്നുമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ആധാർ എങ്ങനെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ നോക്കാം

1 /5

‘Update Address via Secret Code’ ക്ലിക്കുചെയ്‌ത് വെരിഫയറിന്റെ ആധാർ നൽകുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു SRN അതായത് Service Request Number ലഭിക്കും.

2 /5

വെരിഫയർ അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുകയും അവന്റെ / അവളുടെ ആധാർ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുകയും അവന് / അവൾക്ക് അനുമതി നൽകുകയും വേണം.

3 /5

ഇതിനുശേഷം SMS ലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒ‌ടി‌പി  ലഭിക്കും, അത് പൂരിപ്പിച്ച ശേഷം ക്യാപ്‌ച നൽകി പരിശോധിക്കുക. ഇത് പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് SMS വഴി Service Request Number (SRN) ലഭിക്കും.

4 /5

വെരിഫയർ നൽകിയ അനുമതിയുടെ ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് SRN ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത് വിലാസം അവലോകനം ചെയ്യുകയും വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ശേഷം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. 

5 /5

രഹസ്യ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിലാസ മൂല്യനിർണ്ണയ കത്ത് പോസ്റ്റിലൂടെ ലഭിക്കും. SSUP പോർട്ടലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് രഹസ്യ കോഡ് വഴി നിങ്ങളുടെ വിലാസം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. പുതിയ വിലാസം അവലോകനം ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന സമർപ്പിക്കുക. സ്റ്റാറ്റസ് പിന്നീട് പരിശോധിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു URN ലഭിക്കും.

You May Like

Sponsored by Taboola