റഫേല്‍ വിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യന്‍ മണ്ണില്‍....!! ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...

ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനക്ക് കരുത്ത് പകരാന്‍ റഫേല്‍ വിമാനങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എത്തും....  ആദ്യ ബാച്ചിൽ എത്തുന്നത് അഞ്ച് വിമാനങ്ങളാണ്. 
  • Jul 29, 2020, 18:18 PM IST

ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനക്ക് കരുത്ത് പകരാന്‍ റഫേല്‍ വിമാനങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എത്തും....  ആദ്യ ബാച്ചിൽ എത്തുന്നത് അഞ്ച് വിമാനങ്ങളാണ്. 

 

1 /6

2 /6

3 /6

4 /6

5 /6

6 /6

You May Like

Sponsored by Taboola