കണ്ടല ബാങ്കിൽ മൂന്ന് കോടി 22 ലക്ഷം രൂപയുടെ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് നടന്നെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ

Kandala Bank: കണ്ടല ബാങ്കിൽ മൂന്ന് കോടി 22 ലക്ഷം രൂപയുടെ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് നടന്നെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ

  • Zee Media Bureau
  • Jul 10, 2024, 12:25 AM IST

It was discovered that there was a black money transaction of Rs 3 crore 22 lakh in Kandala Bank

Trending News