ભારતીય જહાજ

ઓપરેશન સમુદ્ર સેતુ હેઠળ ગુજરાતના 233 નગરિકોને જહાજમાં પોરબંદર લવાયા

ઈરાનથી આવેલા આ નાગરિકોને શહેરમાં વિવિધ જગ્યાએ બનાવેલા ક્વોરેન્ટીન સેન્ટરમાં રાખવામાં આવશે. ત્યાં તેમના જમવા તથા રહેવાની બધી સુવિધા કરવામાં આવી છે. 
 

Jun 11, 2020, 11:43 PM IST