મહારાજ મંદિર ટ્રસ્ટ

હવે ભક્તો ડાકોરમાં કરી શકશે ઓનલાઇન દાન

ડાકોરના શ્રી રણછોડરાયજી મંદિરના ભક્તો કોઈ પણ ડેબીટ કાર્ડ, ક્રેડીટ કાર્ડ, અથવા તો નેટ બેંકીંગ સુવિધાનો ઉપયોગ કરીને કોઈપણ સમયે, કોઈ પણ સ્થળેથી ઝડપથી, સમયસર અને સુગમતાપૂર્વક દાન કરી શકશે. 

Nov 14, 2018, 06:55 PM IST