સ્ટાફ સિલેક્શન કમિટીની પરીક્ષા હોવાથી GPSCની મદદનીશ ઈજનેર વર્ગ-2ની પરીક્ષા મોકૂફ રખાઈ

Trending news