આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે તારીખ સાથે કરી ભયાનક આગાહી, અહીંયા પડશે ગાજવીજ સાથે વરસાદ....

Forecaster Ambalal Patel made a terrible prediction with the date, it will rain with thunder here....

Trending news