કોંગ્રેસની દશા જોતા વજુભાઈએ કહ્યું, "હવે આ કોંગ્રેસનું વિસર્જન કરી નાખવું જોઈએ"

Trending news