મોરબીના ધારાસભ્ય કાંતિ અમૃતિયા અધિકારીઓ પર ખફા, 'ખેડૂતો ભીખ માગે છતાં પાણી નથી આપતા અધિકારીઓ'

Morbi MLA Kanti Amritya angry at officials, 'officials don't give water even though farmers are begging'

Trending news