અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલના ટ્રોમા સેન્ટરમાં દીવાલ ધરાશાયી, થોડા દિવસ અગાઉ જ બનાવાઈ હતી દીવાલ....

અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલના ટ્રોમા સેન્ટરમાં દીવાલ ધરાશાયી, થોડા દિવસ અગાઉ જ બનાવાઈ હતી દીવાલ.... 

Trending news