દુનિયામાં સૌથી વધારે પોસ્ટ ઓફિસ કયા દેશમાં છે? જાણવા જેવો છે જવાબ!

શું તમે જાણો છો કે, દુનિયામાં એવો કયો દેશ છે જ્યાં સૌથી વધારે પોસ્ટ ઓફિસ આવેલી છે. પોસ્ટ ઓફિસના માધ્યમથી પોસ્ટ કામ અથવા તો બેકિંગનું પણ કામ થાય છે?

Trending news