ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಈಗ 35,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅನುಮೋದನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಮುಂಗಡವನ್ನು ನೀಡದಂತೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಸಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

Updated: Jan 14, 2020 , 11:36 AM IST
ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಈಗ 35,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಆರ್‌ಬಿಐ ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ 35,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರೀ ಗುರುರಘವೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತಾ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಯಿಂದ 35,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ! ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅನುಮೋದನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಮುಂಗಡವನ್ನು ನೀಡದಂತೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಸಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

"1949 ರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 35 ಎ ಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 35 ಎ ಯ ಉಪವಿಭಾಗ (1) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 1949 ರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 56 (ಎಎಸಿಎಸ್), ಭಾರತದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶ್ರೀ ಗುರುರಘವೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಾಮಿತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ, ಜನವರಿ 10, 2020 ರಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾದಂತೆ, ಮೇಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆರ್‌ಬಿಐನ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು, ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಅಥವಾ ವಿತರಿಸಲು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ.  ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 2, 2020 ರ ಆರ್‌ಬಿಐ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು, ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು. , ಅದರ ನಕಲನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸಕ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ "ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಆರ್‌ಬಿಐ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ರೂ .35,000 / - (ರೂಪಾಯಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ) ಮೀರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಲು(ವಿತ್ ಡ್ರಾ) ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಬಹುದು ಎಂದು" ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ, ಶ್ರೀ ಗುರುಘವೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಾಮಿತ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆದೇಶಗಳ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವವರೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

"ಈ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಜನವರಿ 10, 2020 ರ ವ್ಯವಹಾರದ ಮುಕ್ತಾಯದಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.