shivalik class

இந்திய கடற்படையில் இணைய உள்ள நவீன நீர்மூழ்கி கப்பலான INS காந்தேரி

இந்திய கடற்படையில் இணைய உள்ள நவீன நீர்மூழ்கி கப்பலான INS காந்தேரி

உலகில் உள்ள மிகச்சிறந்த நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களுக்கு இணையான வலிமைக்கொண்ட ஐ.என்.எஸ்.கந்தேரி இந்திய கடற்படையில் சேர்க்கப்பட உள்ளது.

Sep 10, 2019, 11:51 AM IST