చిత్రమాలిక: 51వ వడిలో అడుగుపెట్టిన అక్షయ్ కుమార్

Sep 9, 2018, 05:25 PM IST
1/10

51వ వడిలో అడుగుపెట్టిన అక్షయ్ కుమార్

51వ వడిలో అడుగుపెట్టిన అక్షయ్ కుమార్

ఆదివారం (సెప్టెంబర్ 9, 2018) అక్షయ్ కుమార్ 51వ వడిలోకి అడుగుపెట్టారు. ఆయన తన జన్మదిన వేడుకలను భార్య ట్వింకిల్ ఖన్నా, క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్‌తో జరుగుకున్నారు. (ఫోటోలు: డీఎన్ఏ, జీ న్యూస్ వార్తా సంస్థల సౌజన్యంతో.. )

2/10

51వ వడిలో అడుగుపెట్టిన అక్షయ్ కుమార్

51వ వడిలో అడుగుపెట్టిన అక్షయ్ కుమార్

ఆదివారం (సెప్టెంబర్ 9, 2018) అక్షయ్ కుమార్ 51వ వడిలోకి అడుగుపెట్టారు. ఆయన తన జన్మదిన వేడుకలను భార్య ట్వింకిల్ ఖన్నా, క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్‌తో జరుగుకున్నారు. (ఫోటోలు: డీఎన్ఏ, జీ న్యూస్ వార్తా సంస్థల సౌజన్యంతో.. )

3/10

51వ వడిలో అడుగుపెట్టిన అక్షయ్ కుమార్

51వ వడిలో అడుగుపెట్టిన అక్షయ్ కుమార్

ఆదివారం (సెప్టెంబర్ 9, 2018) అక్షయ్ కుమార్ 51వ వడిలోకి అడుగుపెట్టారు. ఆయన తన జన్మదిన వేడుకలను భార్య ట్వింకిల్ ఖన్నా, క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్‌తో జరుగుకున్నారు. (ఫోటోలు: డీఎన్ఏ, జీ న్యూస్ వార్తా సంస్థల సౌజన్యంతో.. )

4/10

51వ వడిలో అడుగుపెట్టిన అక్షయ్ కుమార్

51వ వడిలో అడుగుపెట్టిన అక్షయ్ కుమార్

ఆదివారం (సెప్టెంబర్ 9, 2018) అక్షయ్ కుమార్ 51వ వడిలోకి అడుగుపెట్టారు. ఆయన తన జన్మదిన వేడుకలను భార్య ట్వింకిల్ ఖన్నా, క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్‌తో జరుగుకున్నారు. (ఫోటోలు: డీఎన్ఏ, జీ న్యూస్ వార్తా సంస్థల సౌజన్యంతో.. )

5/10

51వ వడిలో అడుగుపెట్టిన అక్షయ్ కుమార్

51వ వడిలో అడుగుపెట్టిన అక్షయ్ కుమార్

ఆదివారం (సెప్టెంబర్ 9, 2018) అక్షయ్ కుమార్ 51వ వడిలోకి అడుగుపెట్టారు. ఆయన తన జన్మదిన వేడుకలను భార్య ట్వింకిల్ ఖన్నా, క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్‌తో జరుగుకున్నారు. (ఫోటోలు: డీఎన్ఏ, జీ న్యూస్ వార్తా సంస్థల సౌజన్యంతో.. )

6/10

51వ వడిలో అడుగుపెట్టిన అక్షయ్ కుమార్

51వ వడిలో అడుగుపెట్టిన అక్షయ్ కుమార్

ఆదివారం (సెప్టెంబర్ 9, 2018) అక్షయ్ కుమార్ 51వ వడిలోకి అడుగుపెట్టారు. ఆయన తన జన్మదిన వేడుకలను భార్య ట్వింకిల్ ఖన్నా, క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్‌తో జరుగుకున్నారు. (ఫోటోలు: డీఎన్ఏ, జీ న్యూస్ వార్తా సంస్థల సౌజన్యంతో.. )

7/10

51వ వడిలో అడుగుపెట్టిన అక్షయ్ కుమార్

51వ వడిలో అడుగుపెట్టిన అక్షయ్ కుమార్

ఆదివారం (సెప్టెంబర్ 9, 2018) అక్షయ్ కుమార్ 51వ వడిలోకి అడుగుపెట్టారు. ఆయన తన జన్మదిన వేడుకలను భార్య ట్వింకిల్ ఖన్నా, క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్‌తో జరుగుకున్నారు. (ఫోటోలు: డీఎన్ఏ, జీ న్యూస్ వార్తా సంస్థల సౌజన్యంతో.. )

8/10

51వ వడిలో అడుగుపెట్టిన అక్షయ్ కుమార్

51వ వడిలో అడుగుపెట్టిన అక్షయ్ కుమార్

ఆదివారం (సెప్టెంబర్ 9, 2018) అక్షయ్ కుమార్ 51వ వడిలోకి అడుగుపెట్టారు. ఆయన తన జన్మదిన వేడుకలను భార్య ట్వింకిల్ ఖన్నా, క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్‌తో జరుగుకున్నారు. (ఫోటోలు: డీఎన్ఏ, జీ న్యూస్ వార్తా సంస్థల సౌజన్యంతో.. )

9/10

51వ వడిలో అడుగుపెట్టిన అక్షయ్ కుమార్

51వ వడిలో అడుగుపెట్టిన అక్షయ్ కుమార్

ఆదివారం (సెప్టెంబర్ 9, 2018) అక్షయ్ కుమార్ 51వ వడిలోకి అడుగుపెట్టారు. ఆయన తన జన్మదిన వేడుకలను భార్య ట్వింకిల్ ఖన్నా, క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్‌తో జరుగుకున్నారు. (ఫోటోలు: డీఎన్ఏ, జీ న్యూస్ వార్తా సంస్థల సౌజన్యంతో.. )

10/10

51వ వడిలో అడుగుపెట్టిన అక్షయ్ కుమార్

51వ వడిలో అడుగుపెట్టిన అక్షయ్ కుమార్

ఆదివారం (సెప్టెంబర్ 9, 2018) అక్షయ్ కుమార్ 51వ వడిలోకి అడుగుపెట్టారు. ఆయన తన జన్మదిన వేడుకలను భార్య ట్వింకిల్ ఖన్నా, క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్‌తో జరుగుకున్నారు. (ఫోటోలు: డీఎన్ఏ, జీ న్యూస్ వార్తా సంస్థల సౌజన్యంతో..)

 

          View this post on Instagram                  

Sometimes when you don’t plan things - it all falls in place - Happy Birthday to my lovely Mr K ! #birthdaybumps

A post shared by Twinkle Khanna (@twinklerkhanna) on Sep 8, 2018 at 11:58am PDT