યુનિવર્સિટી હેડ ઓફિસ

વડોદરાની MS યુનિવર્સિટી હેડ ઓફિસ પર NSUIનો દેખાવો

વડોદરાની એમ એસ યુનિવર્સિટીમાં ઓનલાઇન પરીક્ષા પહેલા સત્તાધીશો દ્વારા મોક ટેસ્ટ લેવવામાં આવનાર છે જેની તારીખ નક્કી કરી દીધી છે. પરંતુ તારીખ નક્કી કર્યા બાદ યુનિવર્સિટી સત્તાધીશો વારંવાર તારીખ બદલતા વિદ્યાર્થીઓ મુંઝવણમાં મુકાય છે. જેના પગલે એન એસ યુ આઈ કાર્યકરોએ યુનિવર્સિટી હેડ ઓફિસ પર પહોંચી દેખાવો કર્યા.

Aug 11, 2020, 04:05 PM IST