26 વર્ષ પહેલા ટાઇટેનિક નજીકથી મળ્યું હતું સિગ્નલ, હવે વૈજ્ઞાનિકોને હાથ લાગ્યો મોટો 'ખજાનો...'

26 years ago, the signal was received close to the Titanic, now the scientists got their hands on a big 'treasure...'

Trending news