સુરતમાં ટ્રાફિક સિગ્નલના ટાઈમિંગસમાં મિસ મેનેજમેન્ટની ફરિયાદ...

Due to massive traffic jams, ambulance got stuck on traffic signal for five minitus in Surat

Trending news