ગુજરાતના નવા ઈન્ચાર્જ DGP બન્યા વિકાસ સહાય; ગૃહવિભાગે સત્તાવાર કરી જાહેરાત

Trending news