વડોદરામાં શહેર ભાજપમાં ફરીથી થયો ભડકો, સરકારી ફાઇલોની તપાસ મામલે વિવાદ વકર્યો

Internal conflict yet again surfaces in Vadodara BJP;This time between MLA Patel,City BJP chief Shah

Trending news