"ભાજપ હિસાબ કરે ક ન કરે, મને જે નડ્યા છે એમને મુકવાનો નથી" - સાંસદ રાજેશ ચુડાસમાની વિરોધીઓને ખુલ્લી ધમકી

"ભાજપ હિસાબ કરે ક ન કરે, મને જે નડ્યા છે એમને મુકવાનો નથી" - સાંસદ રાજેશ ચુડાસમાની વિરોધીઓને ખુલ્લી ધમકી 

Trending news