ബുദ്ധമത ദേവതയുടെ പ്രതിമയിൽ മാസ്ക് ധരിപ്പിച്ച് ജപ്പാൻ; മാസ്ക് ധരിപ്പിച്ചത് കൊവിഡ് വ്യാപനം അവസാനിക്കാൻ

കൊവിഡ് വ്യാപനം അവസാനിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാർഥനയുടെ​ ഭാഗമായാണ് ബുദ്ധമത ദേവതയുടെ പ്രതിമയെ മാസ്ക് ധരിപ്പിച്ചത്

  • Jun 16, 2021, 17:03 PM IST

കൊവിഡ് വ്യാപനം അവസാനിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാർഥനയുടെ​ ഭാഗമായാണ് ബുദ്ധമത ദേവതയുടെ പ്രതിമയെ മാസ്ക് ധരിപ്പിച്ചത്

1 /5

കൊവിഡ് വ്യാപനം അവസാനിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാർഥനയുടെ​ഭാഗമായാണ് ബുദ്ധമത ദേവതയുടെ പ്രതിമയെ മാസ്ക് ധരിപ്പിച്ചത്

2 /5

ജപ്പാനിലെ ബുദ്ധമത ദേവതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിമയെയാണ് മാസ്ക് ധരിപ്പിച്ചത്

3 /5

നാല് ജീവനക്കാർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ പരിശ്രമിച്ചാണ് 57 മീറ്റർ നീളമുള്ള പ്രതിമയെ മാസ്ക് ധരിപ്പിച്ചത്

4 /5

ഒരു കുഞ്ഞിനെ കയ്യിലേന്തി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രതിമ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്

5 /5

33 വർഷം മുൻപാണ് ബുദ്ധമത ദേവതയുടെ ഈ പ്രതിമ ജപ്പാനിലെ ഫുക്കുവോക്കയിൽ സ്ഥാപിച്ചത്

You May Like

Sponsored by Taboola