ഇന്ത്യയില്‍ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതി 2028-ല്‍ പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജമാകും

Bullet train project in India will be operational by 2028

  • Zee Media Bureau
  • Sep 16, 2023, 01:37 PM IST

Bullet train project in India will be operational by 2028

Trending News