പ്രധാനമന്ത്രി ആരാവണം എന്ന തർക്കം പ്രതിപക്ഷനിരയിൽ ഇപ്പോഴെ നടക്കുന്നുണ്ട്.

Opposition partys discussion on PM candidate

Opposition partys discussion on PM candidate

Trending News