പുതിയ മന്ദിരത്തിന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സൗന്ദര്യവുമില്ലെന്ന് സിപിഎം പ്രതിനിധി വിപിപി മുസ്തഫ

VP Musthafa on New Parliament Building

VP Musthafa on New Parliament Building

Trending News