ఫోటోలు: హాలిడే టూర్‌లో సమంత, నాగ చైతన్య

Oct 6, 2018, 09:17 PM IST
1/9

ఫోటోలు: హాలిడే టూర్‌లో సమంత, నాగ చైతన్య

2/9

ఫోటోలు: హాలిడే టూర్‌లో సమంత, నాగ చైతన్య

3/9

ఫోటోలు: హాలిడే టూర్‌లో సమంత, నాగ చైతన్య

4/9

ఫోటోలు: హాలిడే టూర్‌లో సమంత, నాగ చైతన్య

5/9

ఫోటోలు: హాలిడే టూర్‌లో సమంత, నాగ చైతన్య

6/9

ఫోటోలు: హాలిడే టూర్‌లో సమంత, నాగ చైతన్య

7/9

ఫోటోలు: హాలిడే టూర్‌లో సమంత, నాగ చైతన్య

8/9

ఫోటోలు: హాలిడే టూర్‌లో సమంత, నాగ చైతన్య

9/9

ఫోటోలు: హాలిడే టూర్‌లో సమంత, నాగ చైతన్య