పివి సింధు ఫ్యామిలీ అండ్ పేరెంట్స్: అక్క కొడుకుతో పివి సింధు ఆటలు

పివి సింధు ఫ్యామిలీ అండ్ పేరెంట్స్: అక్క కొడుకు ఆర్యన్‌తో పివి సింధు ఆటలు. బ్యాడ్మింటన్ కోర్టులో ప్రత్యర్థికి చుక్కలు చూపించి ఓ ఆటాడుకునే పివి సింధుకి అక్క కొడుకు ఆర్యన్ అంటే ప్రాణం. కోర్టులో ప్రత్యర్థులను మట్టికరిపించే పివి సింధు.. ఆర్యన్‌తో ఆటాడుకునేటప్పుడు మాత్రం ఓ చిన్న పిల్ల అయిపోతుందట. 

  • Aug 01, 2021, 22:02 PM IST

పివి సింధు ఫ్యామిలీ అండ్ పేరెంట్స్: అక్క కొడుకు ఆర్యన్‌తో పివి సింధు ఆటలు. బ్యాడ్మింటన్ కోర్టులో ప్రత్యర్థికి చుక్కలు చూపించి ఓ ఆటాడుకునే పివి సింధుకి అక్క కొడుకు ఆర్యన్ అంటే ప్రాణం. కోర్టులో ప్రత్యర్థులను మట్టికరిపించే పివి సింధు.. ఆర్యన్‌తో ఆటాడుకునేటప్పుడు మాత్రం ఓ చిన్న పిల్ల అయిపోతుందట. 

1 /8

పివి సింధు ఫ్యామిలీ అండ్ పేరెంట్స్: అక్క కొడుకు ఆర్యన్‌తో పివి సింధు ఆటలు (Image courtesy : PV SIndhu instagram photos)

2 /8

పివి సింధు ఫ్యామిలీ అండ్ పేరెంట్స్: అక్క కొడుకు ఆర్యన్‌తో పివి సింధు ఆటలు (Image courtesy : PV SIndhu instagram photos)

3 /8

పివి సింధు ఫ్యామిలీ అండ్ పేరెంట్స్: అక్క కొడుకు ఆర్యన్‌తో పివి సింధు ఆటలు (Image courtesy : PV SIndhu instagram photos)

4 /8

పివి సింధు ఫ్యామిలీ అండ్ పేరెంట్స్: అక్క కొడుకు ఆర్యన్‌తో పివి సింధు ఆటలు (Image courtesy : PV SIndhu instagram photos)

5 /8

పివి సింధు ఫ్యామిలీ అండ్ పేరెంట్స్: అక్క కొడుకు ఆర్యన్‌తో పివి సింధు ఆటలు (Image courtesy : PV SIndhu instagram photos)

6 /8

పివి సింధు ఫ్యామిలీ అండ్ పేరెంట్స్: అక్క కొడుకు ఆర్యన్‌తో పివి సింధు ఆటలు (Image courtesy : PV SIndhu instagram photos)

7 /8

పివి సింధు ఫ్యామిలీ అండ్ పేరెంట్స్: అక్క కొడుకు ఆర్యన్‌తో పివి సింధు ఆటలు (Image courtesy : PV SIndhu instagram photos)

8 /8

పివి సింధు ఫ్యామిలీ అండ్ పేరెంట్స్: అక్క కొడుకు ఆర్యన్‌తో పివి సింధు ఆటలు  (Image courtesy : PV SIndhu instagram photos)