చిత్ర మాలిక: రజినీకాంత్ 'కాలా' మూవీ ప్రెస్ మీట్

Jun 5, 2018, 04:26 PM IST
1/8

రజినీకాంత్ 'కాలా' మూవీ ప్రెస్ మీట్

రజినీకాంత్ 'కాలా' మూవీ ప్రెస్ మీట్

రజినీకాంత్ 'కాలా' మూవీ ప్రెస్ మీట్

2/8

రజినీకాంత్ 'కాలా' మూవీ ప్రెస్ మీట్

రజినీకాంత్ 'కాలా' మూవీ ప్రెస్ మీట్

రజినీకాంత్ 'కాలా' మూవీ ప్రెస్ మీట్

3/8

రజినీకాంత్ 'కాలా' మూవీ ప్రెస్ మీట్

రజినీకాంత్ 'కాలా' మూవీ ప్రెస్ మీట్

రజినీకాంత్ 'కాలా' మూవీ ప్రెస్ మీట్

4/8

రజినీకాంత్ 'కాలా' మూవీ ప్రెస్ మీట్

రజినీకాంత్ 'కాలా' మూవీ ప్రెస్ మీట్

రజినీకాంత్ 'కాలా' మూవీ ప్రెస్ మీట్

5/8

రజినీకాంత్ 'కాలా' మూవీ ప్రెస్ మీట్

రజినీకాంత్ 'కాలా' మూవీ ప్రెస్ మీట్

రజినీకాంత్ 'కాలా' మూవీ ప్రెస్ మీట్

6/8

రజినీకాంత్ 'కాలా' మూవీ ప్రెస్ మీట్

రజినీకాంత్ 'కాలా' మూవీ ప్రెస్ మీట్

7/8

రజినీకాంత్ 'కాలా' మూవీ ప్రెస్ మీట్

రజినీకాంత్ 'కాలా' మూవీ ప్రెస్ మీట్

రజినీకాంత్ 'కాలా' మూవీ ప్రెస్ మీట్

8/8

రజినీకాంత్ 'కాలా' మూవీ ప్రెస్ మీట్

రజినీకాంత్ 'కాలా' మూవీ ప్రెస్ మీట్

రజినీకాంత్ 'కాలా' మూవీ ప్రెస్ మీట్