ગુજરાતત

સતત 3 દિવસ સુધી ટ્રેન મારફતે મધ્યપ્રદેશના શ્રમિકોને વતન પહોંચાડાશે, પ્રથમ ટ્રેન રવાના

પોરબંદર જિલ્લામાં પણ 3600 જેટલા મધ્યપ્રદેશના શ્રમિકોને આજથી ટ્રેન મારફત પોતાના વતન પહોંચાડવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે.

May 9, 2020, 08:55 AM IST