ફેક ડોક્ટર

આરોગ્ય સાથે ખેલ : દુકાનમાં દવાખાનુ ખોલીને બેસેલો નકલી ડોક્ટર ભાવનગરથી પકડાયો 

  • ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં નકલી ડોક્ટરો ઝડપાઈ ચૂક્યા છે, કોઈ પણ જાતના તબીબી અભ્યાસ વગર લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરી રહ્યાં છે

Jun 19, 2021, 07:35 AM IST