60 વર્ષના વૃદ્ધે વગાડી એવી વાંસળીની ધૂન કે સાંભળીને આવી જશે વ્હાલાની યાદ....

A flute tune played by a 60-year-old man will remind you of your loved ones.

Trending news