પાકિસ્તાનમાં લોટ માટે યુદ્ધ, એક પેકેટ ખરીદવા માટે કંઈક આ રીતે તૂટી પડ્યા લોકો, વીડિયોમાં જુઓ પાડોશી મુલ્કની કંગાળી

Trending news