ഗണപതിയ്ക്ക് പ്രിയം കറുക മാല

കറുക മാല ഭഗവാന് അർപ്പിക്കുന്നത് ഏറെ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാക്കും.  കറുക പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുന്നതും നല്ലതാണ്.   

Last Updated : Sep 16, 2020, 01:11 AM IST
    • തടസ്സങ്ങളെല്ലാം മാറുന്നതിന് ഗണപതി ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നേടണമെന്നാണ് ആചാര്യന്മാരും പറയുന്നത്.
    • അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഗണപതി ഭഗവാന് ഒരു സ്ഥാനം ഉറപ്പാണ്.
    • ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയം കറുകമലയാണ്. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളേയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് കറുക മാല സമർപ്പണം വളരെ ഉത്തമമാണ്.
ഗണപതിയ്ക്ക് പ്രിയം കറുക മാല

ഏതൊരു കാര്യം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നാം ഗണപതിയുടെ അനുഗ്രഹം തേടുന്നത് സർവ സാധാരണമാണ്. ഗണപതിയുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചാൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായി നടക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം. 

Also read: തൊഴിൽ സംബന്ധമായ ദുരിതങ്ങൾ വേട്ടയാടുന്നുവോ? പരിഹാരമുണ്ട്.. !

തടസ്സങ്ങളെല്ലാം മാറുന്നതിന് ഗണപതി ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നേടണമെന്നാണ് ആചാര്യന്മാരും പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഗണപതി ഭഗവാന്  ഒരു സ്ഥാനം ഉറപ്പാണ്.  ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയം കറുകമലയാണ്. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളേയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് കറുക മാല സമർപ്പണം വളരെ ഉത്തമമാണ്. 

Also read: സിദ്ധ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത് ഉത്തമം...

കറുക മാല ഭഗവാന് അർപ്പിക്കുന്നത് ഏറെ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാക്കും.  കറുക പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുന്നതും നല്ലതാണ്.  രോഗശാന്തിയ്ക്ക് വേണ്ടിയും കറുകമാല സമർപ്പണം വളരെ നല്ലതാണ്.    മാത്രമല്ല കറുക മാല സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പലവിധ തടസ്സങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയും എന്നാണ് വിശ്വാസം.  അതുപോലെ ആഗ്രഹസാഫല്യത്തിനും കറുകമാല സമർപ്പിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്. 

More Stories

Trending News