పశ్చిమ బెంగాల్: కోల్‌కతాలో కుప్పకూలిన వంతెన దృశ్యాలు

Sep 5, 2018, 05:28 PM IST
1/11

పశ్చిమ బెంగాల్: కోల్‌కతాలో కుప్పకూలిన వంతెన దృశ్యాలు

పశ్చిమ బెంగాల్: కోల్‌కతాలో కుప్పకూలిన వంతెన దృశ్యాలు

కోల్‌కతా ఆలీపోర్‌ ప్రాంతంలో మజర్‌హట్‌ వంతెన రైల్వేట్రాక్‌పై ఒక్కసారిగా కుప్పకూలింది. (ఫోటోలు- డీఎన్ఏ, ఏఎన్ఐ సౌజన్యంతో.. )

2/11

పశ్చిమ బెంగాల్: కోల్‌కతాలో కుప్పకూలిన వంతెన దృశ్యాలు

పశ్చిమ బెంగాల్: కోల్‌కతాలో కుప్పకూలిన వంతెన దృశ్యాలు

కోల్‌కతా ఆలీపోర్‌ ప్రాంతంలో మజర్‌హట్‌ వంతెన రైల్వేట్రాక్‌పై ఒక్కసారిగా కుప్పకూలింది. (ఫోటోలు- డీఎన్ఏ, ఏఎన్ఐ సౌజన్యంతో.. )

3/11

పశ్చిమ బెంగాల్: కోల్‌కతాలో కుప్పకూలిన వంతెన దృశ్యాలు

పశ్చిమ బెంగాల్: కోల్‌కతాలో కుప్పకూలిన వంతెన దృశ్యాలు

కోల్‌కతా ఆలీపోర్‌ ప్రాంతంలో మజర్‌హట్‌ వంతెన రైల్వేట్రాక్‌పై ఒక్కసారిగా కుప్పకూలింది. (ఫోటోలు- డీఎన్ఏ, ఏఎన్ఐ సౌజన్యంతో.. )

4/11

పశ్చిమ బెంగాల్: కోల్‌కతాలో కుప్పకూలిన వంతెన దృశ్యాలు

పశ్చిమ బెంగాల్: కోల్‌కతాలో కుప్పకూలిన వంతెన దృశ్యాలు

కోల్‌కతా ఆలీపోర్‌ ప్రాంతంలో మజర్‌హట్‌ వంతెన రైల్వేట్రాక్‌పై ఒక్కసారిగా కుప్పకూలింది. (ఫోటోలు- డీఎన్ఏ, ఏఎన్ఐ సౌజన్యంతో.. )

5/11

పశ్చిమ బెంగాల్: కోల్‌కతాలో కుప్పకూలిన వంతెన దృశ్యాలు

పశ్చిమ బెంగాల్: కోల్‌కతాలో కుప్పకూలిన వంతెన దృశ్యాలు

కోల్‌కతా ఆలీపోర్‌ ప్రాంతంలో మజర్‌హట్‌ వంతెన రైల్వేట్రాక్‌పై ఒక్కసారిగా కుప్పకూలింది. (ఫోటోలు- డీఎన్ఏ, ఏఎన్ఐ సౌజన్యంతో.. )

6/11

పశ్చిమ బెంగాల్: కోల్‌కతాలో కుప్పకూలిన వంతెన దృశ్యాలు

పశ్చిమ బెంగాల్: కోల్‌కతాలో కుప్పకూలిన వంతెన దృశ్యాలు

కోల్‌కతా ఆలీపోర్‌ ప్రాంతంలో మజర్‌హట్‌ వంతెన రైల్వేట్రాక్‌పై ఒక్కసారిగా కుప్పకూలింది. (ఫోటోలు- డీఎన్ఏ, ఏఎన్ఐ సౌజన్యంతో.. )

7/11

పశ్చిమ బెంగాల్: కోల్‌కతాలో కుప్పకూలిన వంతెన దృశ్యాలు

పశ్చిమ బెంగాల్: కోల్‌కతాలో కుప్పకూలిన వంతెన దృశ్యాలు

కోల్‌కతా ఆలీపోర్‌ ప్రాంతంలో మజర్‌హట్‌ వంతెన రైల్వేట్రాక్‌పై ఒక్కసారిగా కుప్పకూలింది. (ఫోటోలు- డీఎన్ఏ, ఏఎన్ఐ సౌజన్యంతో.. )

8/11

పశ్చిమ బెంగాల్: కోల్‌కతాలో కుప్పకూలిన వంతెన దృశ్యాలు

పశ్చిమ బెంగాల్: కోల్‌కతాలో కుప్పకూలిన వంతెన దృశ్యాలు

కోల్‌కతా ఆలీపోర్‌ ప్రాంతంలో మజర్‌హట్‌ వంతెన రైల్వేట్రాక్‌పై ఒక్కసారిగా కుప్పకూలింది. (ఫోటోలు- డీఎన్ఏ, ఏఎన్ఐ సౌజన్యంతో.. )

9/11

పశ్చిమ బెంగాల్: కోల్‌కతాలో కుప్పకూలిన వంతెన దృశ్యాలు

పశ్చిమ బెంగాల్: కోల్‌కతాలో కుప్పకూలిన వంతెన దృశ్యాలు

కోల్‌కతా ఆలీపోర్‌ ప్రాంతంలో మజర్‌హట్‌ వంతెన రైల్వేట్రాక్‌పై ఒక్కసారిగా కుప్పకూలింది. (ఫోటోలు- డీఎన్ఏ, ఏఎన్ఐ సౌజన్యంతో.. )

10/11

పశ్చిమ బెంగాల్: కోల్‌కతాలో కుప్పకూలిన వంతెన దృశ్యాలు

పశ్చిమ బెంగాల్: కోల్‌కతాలో కుప్పకూలిన వంతెన దృశ్యాలు

కోల్‌కతా ఆలీపోర్‌ ప్రాంతంలో మజర్‌హట్‌ వంతెన రైల్వేట్రాక్‌పై ఒక్కసారిగా కుప్పకూలింది. (ఫోటోలు- డీఎన్ఏ, ఏఎన్ఐ సౌజన్యంతో.. )

11/11

పశ్చిమ బెంగాల్: కోల్‌కతాలో కుప్పకూలిన వంతెన దృశ్యాలు

పశ్చిమ బెంగాల్: కోల్‌కతాలో కుప్పకూలిన వంతెన దృశ్యాలు

కోల్‌కతా ఆలీపోర్‌ ప్రాంతంలో మజర్‌హట్‌ వంతెన రైల్వేట్రాక్‌పై ఒక్కసారిగా కుప్పకూలింది. (ఫోటోలు- డీఎన్ఏ, ఏఎన్ఐ సౌజన్యంతో.. )