చిత్ర మాలిక: మాల్దీవుల్లో ఎంజాయ్ చేస్తున్న సైఫ్ ఫ్యామిలీ

Sep 3, 2018, 07:05 PM IST
1/7

మాల్దీవుల్లో సైఫ్ ఫ్యామిలీ

మాల్దీవుల్లో సైఫ్ ఫ్యామిలీ

బాలీవుడ్ నటుడు సైఫ్ అలీఖాన్ ఫ్యామిలీ రీసెంట్‌గా మాల్దీవులకు టూరేసింది. వారం రోజుల టూర్‌లో సైఫ్ తో పాటు కరీనా కపూర్ , కుమారుడు తైమూర్ అలీ ఖాన్,  సైఫ్ సోదరి సోహా అలీఖాన్, ఆమె భర్త కునాల్ కేము, వారి కూతురు ఇనాయా నౌమీ కేము కూడా వున్నారు. ఈ ఆరుగురు కలిసి అక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఫోటోలు ఇవి. (ఫోటోలు: డీఎన్ఏ వెబ్‌సైట్, ది రియల్ కరీనా కపూర్, పటౌడీ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ సౌజన్యంతో.. )

2/7

మాల్దీవుల్లో సైఫ్ ఫ్యామిలీ

మాల్దీవుల్లో సైఫ్ ఫ్యామిలీ

బాలీవుడ్ నటుడు సైఫ్ అలీఖాన్ ఫ్యామిలీ రీసెంట్‌గా మాల్దీవులకు టూరేసింది. వారం రోజుల టూర్‌లో సైఫ్ తో పాటు కరీనా కపూర్ , కుమారుడు తైమూర్ అలీ ఖాన్,  సైఫ్ సోదరి సోహా అలీఖాన్, ఆమె భర్త కునాల్ కేము, వారి కూతురు ఇనాయా నౌమీ కేము కూడా వున్నారు. ఈ ఆరుగురు కలిసి అక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఫోటోలు ఇవి. (ఫోటోలు: డీఎన్ఏ వెబ్‌సైట్, ది రియల్ కరీనా కపూర్, పటౌడీ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ సౌజన్యంతో.. )

3/7

మాల్దీవుల్లో సైఫ్ ఫ్యామిలీ

మాల్దీవుల్లో సైఫ్ ఫ్యామిలీ

బాలీవుడ్ నటుడు సైఫ్ అలీఖాన్ ఫ్యామిలీ రీసెంట్‌గా మాల్దీవులకు టూరేసింది. వారం రోజుల టూర్‌లో సైఫ్ తో పాటు కరీనా కపూర్ , కుమారుడు తైమూర్ అలీ ఖాన్,  సైఫ్ సోదరి సోహా అలీఖాన్, ఆమె భర్త కునాల్ కేము, వారి కూతురు ఇనాయా నౌమీ కేము కూడా వున్నారు. ఈ ఆరుగురు కలిసి అక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఫోటోలు ఇవి. (ఫోటోలు: డీఎన్ఏ వెబ్‌సైట్, ది రియల్ కరీనా కపూర్, పటౌడీ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ సౌజన్యంతో.. )

4/7

మాల్దీవుల్లో సైఫ్ ఫ్యామిలీ

మాల్దీవుల్లో సైఫ్ ఫ్యామిలీ

బాలీవుడ్ నటుడు సైఫ్ అలీఖాన్ ఫ్యామిలీ రీసెంట్‌గా మాల్దీవులకు టూరేసింది. వారం రోజుల టూర్‌లో సైఫ్ తో పాటు కరీనా కపూర్ , కుమారుడు తైమూర్ అలీ ఖాన్,  సైఫ్ సోదరి సోహా అలీఖాన్, ఆమె భర్త కునాల్ కేము, వారి కూతురు ఇనాయా నౌమీ కేము కూడా వున్నారు. ఈ ఆరుగురు కలిసి అక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఫోటోలు ఇవి. (ఫోటోలు: డీఎన్ఏ వెబ్‌సైట్, ది రియల్ కరీనా కపూర్, పటౌడీ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ సౌజన్యంతో.. )

5/7

మాల్దీవుల్లో సైఫ్ ఫ్యామిలీ

మాల్దీవుల్లో సైఫ్ ఫ్యామిలీ

బాలీవుడ్ నటుడు సైఫ్ అలీఖాన్ ఫ్యామిలీ రీసెంట్‌గా మాల్దీవులకు టూరేసింది. వారం రోజుల టూర్‌లో సైఫ్ తో పాటు కరీనా కపూర్ , కుమారుడు తైమూర్ అలీ ఖాన్,  సైఫ్ సోదరి సోహా అలీఖాన్, ఆమె భర్త కునాల్ కేము, వారి కూతురు ఇనాయా నౌమీ కేము కూడా వున్నారు. ఈ ఆరుగురు కలిసి అక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఫోటోలు ఇవి. (ఫోటోలు: డీఎన్ఏ వెబ్‌సైట్, ది రియల్ కరీనా కపూర్, పటౌడీ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ సౌజన్యంతో.. )

6/7

మాల్దీవుల్లో సైఫ్ ఫ్యామిలీ

మాల్దీవుల్లో సైఫ్ ఫ్యామిలీ

బాలీవుడ్ నటుడు సైఫ్ అలీఖాన్ ఫ్యామిలీ రీసెంట్‌గా మాల్దీవులకు టూరేసింది. వారం రోజుల టూర్‌లో సైఫ్ తో పాటు కరీనా కపూర్ , కుమారుడు తైమూర్ అలీ ఖాన్,  సైఫ్ సోదరి సోహా అలీఖాన్, ఆమె భర్త కునాల్ కేము, వారి కూతురు ఇనాయా నౌమీ కేము కూడా వున్నారు. ఈ ఆరుగురు కలిసి అక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఫోటోలు ఇవి. (ఫోటోలు: డీఎన్ఏ వెబ్‌సైట్, ది రియల్ కరీనా కపూర్, పటౌడీ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ సౌజన్యంతో.. )

 

7/7

మాల్దీవుల్లో సైఫ్ ఫ్యామిలీ

మాల్దీవుల్లో సైఫ్ ఫ్యామిలీ

బాలీవుడ్ నటుడు సైఫ్ అలీఖాన్ ఫ్యామిలీ రీసెంట్‌గా మాల్దీవులకు టూరేసింది. వారం రోజుల టూర్‌లో సైఫ్ తో పాటు కరీనా కపూర్ , కుమారుడు తైమూర్ అలీ ఖాన్,  సైఫ్ సోదరి సోహా అలీఖాన్, ఆమె భర్త కునాల్ కేము, వారి కూతురు ఇనాయా నౌమీ కేము కూడా వున్నారు. ఈ ఆరుగురు కలిసి అక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఫోటోలు ఇవి. (ఫోటోలు: డీఎన్ఏ వెబ్‌సైట్, ది రియల్ కరీనా కపూర్, పటౌడీ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ సౌజన్యంతో.. )