આઇએનએસ

6 navy soldiers madethe journey from manali to leh on a bicycle PT5M57S

નેવીના 6 સૈનિકોએ મનાલીથી લેહની સફર સાયકલ પર કરી

નેવી સેનાની પાખ INS વાલસુરાના 6 નૌસૈનિક જવાનોએ દુનિયાનીથી અતિ કઠિન અને સાહસિક ગણાતી એવામાની એક મનાલીથી લેહ સુધીની 580 કિલોમીટરની છ હજારથી લઇ અઢાર હજાર ફૂટ સુધીની ઊંચાઈ સાથે પહાડોની સાયકલ યાત્રા વરસતા વરસાદ, કીચડ અને બરફીલા પહાડોમાથી પસાર થઈ માત્ર નવ દિવસમાં પૂર્ણ કરી છે.

Oct 19, 2019, 10:50 PM IST
Tough cycle travel Of INS Jawan PT2M56S

આઇએનએસના જવાનોએ પૂર્ણ કરી કઠિન સાયકલયાત્રા

જામનગર સ્થિત નેવી સેનાની પાંખ INS વાલસુરાના 6 જવાનોએ દુનિયાની અતિ કઠિન અને સાહસિક ગણાતી મનાલીથી લેહ સુધીની 580 કિલોમીટરની સાયકલ યાત્રા પૂર્ણ કરી. તેમણે છ હજારથી લઇ અઢાર હજાર ફૂટ સુધીની ઊંચાઈ સાથે પહાડોની સાયકલ યાત્રા વરસતા વરસાદ, કીચડ અને બરફીલા પહાડોમાથી પસાર થઈ માત્ર નવ દિવસમાં પૂર્ણ કરી છે. જવાનોએ દેશને પર્યાવરણ બચાવો, સાઇકલિંગથી તંદુરસ્તી તેમજ ઇન્ડિયન નેવીની જાગૃતતા અંગેનો અનોખો સંદેશ આપ્યો છે.

Oct 16, 2019, 10:45 AM IST

માત્ર 9 દિવસમાં નેવીના 6 સૈનિકોએ મનાલીથી લેહની સફર સાયકલ પર કરી

નેવી સેનાની પાખ INS વાલસુરાના 6 નૌસૈનિક જવાનોએ દુનિયાનીથી અતિ કઠિન અને સાહસિક ગણાતી એવામાની એક મનાલીથી લેહ સુધીની 580 કિલોમીટરની છ હજારથી લઇ અઢાર હજાર ફૂટ સુધીની ઊંચાઈ સાથે પહાડોની સાયકલ યાત્રા વરસતા વરસાદ, કીચડ અને બરફીલા પહાડોમાથી પસાર થઈ માત્ર નવ દિવસમાં પૂર્ણ કરી છે. 
 

Oct 15, 2019, 08:52 PM IST