શબનમ સહાય

JEE એડવાન્સનું પરિણામ જાહેર, અમદાવાદની શબનમ સહાય રાજ્યમાં પ્રથમ

દેશભર આવેલી 23 IIT સંસ્થાઓમાં પ્રવેશ માટે લેવામાં આવેલી JEE એડવાન્સનું પરિણામ જાહેર કરાયું છે. ત્યારે મહારાષ્ટ્રના બલરામપુરનો કાર્તિકેય ગુપ્તા 372માંથી 346 માર્ક મેળવી દેશભરમાં પ્રથમ ક્રમાંકે આવ્યો છે. તો અમદાવાદની શબનમ સહાય રાજ્યમાં પ્રથમ સ્થાને અને દેશભરમાં 10માં સ્થાને આવી છે. 

Jun 14, 2019, 08:53 PM IST