સાડી ઉદ્યોગ

Lockdownને કારણે જેતપુરનો સાડી ઉદ્યોગ ભાંગી પડ્યો, 15-20 હજાર મજૂરો બેરોજગાર થવાની શંકા

જેતપુરનો સાડી ઉદ્યોગ વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત છે. દેશની કોટન પ્રિન્ટિંગ કાપડની મોટાભાગની માંગ જેતપુર પૂરી પાડે છે. ત્યારે કોરોના વાયરસના પગલે આવેલ લોકડાઉનના જેતપુરનો આ ઉદ્યોગ લોકડાઉન થઇ રહ્યો છે અને અંદાજિત 1500 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાનનો અંદાજે 15 થી 20 હજાર મજૂરો બેરોજગાર થવાની શંકા છે.

May 1, 2020, 03:40 PM IST