dr subhash chandra show

Dr Subhash Chandra Show : નક્કી કરો...કયું કામ સૌથી વધુ જરૂરી છે?

દિવસમાં મોટાભાગનાં લોકોને એવું કહેતા સાંભળ્યા હશે કે, ટાઈમ નથી. બહુ મોડું થાય છે. દિવસનાં અંતે કેટલાક લોકો ફરિયાદ પણ કરતા હોય છે, કે ઘણાં બધા કામ બાકી રહી ગયા...

Nov 12, 2020, 09:59 PM IST