અમદાવાદના પીરાણા ડુંગરના નિકાલ માટે AMC સક્રિય; પીરાણા ખાતે 24થી 25 CCTV કેમેરા લગાવાશે

Trending news