પંચમહાલ જિલ્લામાં નલ સે યોજનામાં ગેરરીતિ થઈ હોવાનો રાજ્ય સરકારનો વિધાનસભામાં સ્વીકાર

Gujarat Government accepts irregularities in Nal Se Jal Yojana in Panchmahal during ongoing budget session

Trending news