પોલીસ કમિશનરનું જાહેરનામું હોવા છતાં અમદાવાદમાં લુખ્ખા તત્વોએ જાહેરમાં ફોડ્યા ફટાકડા

Miscreants burn fire crackers publicly in Ahmedabad posing threat to citizens

Trending news