એનઆઈઆરએફ રેન્કિંગ્સ

એનઆઈઆરએફની રેન્કિંગમાં ભારતની ટોચની 100 સંસ્થાઓની યાદીમાં ગુજરાત યુનિવર્સિટી 60મા ક્રમે

ગુજરાત યુનિવર્સિટી એ રાજ્યની સૌથી મોટી યુનિવર્સિટી છે જેમાં 326 કોલેજોમાં 4 લાખ વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયેલા છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં 62થી વધુ શૈક્ષણિક વિભાગ છે. યુનિવર્સિટીએ તાજેતરમાં પાર્ક ફોર ઔદ્યોગિક વિસ્તરણ અને સંશોધન (રિસર્ચ પાર્ક)ની સ્થાપના કરી છે, જે કેમ્પસમાં સંશોધન પાર્ક ધરાવનારી દેશની પ્રથમ યુનિવર્સિટી બની છે. 
 

Jun 11, 2020, 09:50 PM IST