વડોદરામાં સ્માર્ટ મીટરમાં ફરી મોટો છબરડો, એક જ સોસાયટીના અનેક લોકોને આવ્યા હજારોના બીલ...

Another big blow in smart meter in Vadodara, many people of the same society got bills of thousands...

Trending news