દાણીલીમડા વિસ્તારના કોહિનૂર ફેબ્રીકેશન યુનિટમાં વિકરાળ આગ, અન્ય ગોડાઉનમાં આગ પ્રસરતા અફરાતફરી....

દાણીલીમડા વિસ્તારના કોહિનૂર ફેબ્રીકેશન યુનિટમાં વિકરાળ આગ, અન્ય ગોડાઉનમાં આગ પ્રસરતા અફરાતફરી....

Trending news