israel jordan

काय सांगताय! समुद्राचं नावच Dead Sea, पण यात कोणीच बुडत नाही

या समुद्रात कोणी अपघातानेही बुडत नाही. 

Jul 5, 2021, 06:09 PM IST