superfetation

Super Fetation : गरोदर असताना पुन्हा महिला गरोदर, दिला दोन्ही बाळांना जन्म

एकाचवेळी दोन बाळांना दिला जन्म पण तरीही ती जुळी नाहीत 

Apr 1, 2021, 08:12 AM IST