కరుణానిధి అరుదైన పాత ఫోటోలు

Aug 7, 2018, 08:50 PM IST
1/11

Black and White photos of Kalaignar Karunanidhi -See

Black and White photos of Kalaignar Karunanidhi -See

కరుణానిధి అరుధైన ఫోటో (PIC: www.thalaivarkarunanidhi.com)

2/11

Black and White photos of Kalaignar Karunanidhi -See

Black and White photos of Kalaignar Karunanidhi -See

కరుణానిధి పాత ఫోటోల గ్యాలరీ  (Pic: www.thalaivarkarunanidhi.com)

3/11

Black and White photos of Kalaignar Karunanidhi -See

Black and White photos of Kalaignar Karunanidhi -See

కళైగర్ కరుణానిధి పాత ఫోటోలు 

4/11

Black and White photos of Kalaignar Karunanidhi -See

Black and White photos of Kalaignar Karunanidhi -See

తమిళ ప్రముఖల మధ్య తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి కరుణానిధి అరుదైన చిత్రమాలిక

5/11

Black and White photos of Kalaignar Karunanidhi -See

Black and White photos of Kalaignar Karunanidhi -See

నాటి ప్రధాని ఇందిరా గాంధీతో కళైగర్ కరుణానిధి అరుదైన ఫోటో

6/11

Black and White photos of Kalaignar Karunanidhi -See

Black and White photos of Kalaignar Karunanidhi -See

కళైగర్ కరుణానిధి అరుదైన ఫోటోల గ్యాలరీ 

7/11

Black and White photos of Kalaignar Karunanidhi -See

Black and White photos of Kalaignar Karunanidhi -See

తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి, డీఎంకే అధినేత కరుణానిధి అరుదైన పాత ఫోటోలు

8/11

Black and White photos of Kalaignar Karunanidhi -See

Black and White photos of Kalaignar Karunanidhi -See

కళైగర్ కరుణానిధి అరుదైన పాత ఫోటోలు

9/11

Black and White photos of Kalaignar Karunanidhi -See

Black and White photos of Kalaignar Karunanidhi -See

తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి కరుణానిధి అరుదైన పాత ఫోటో

10/11

Black and White photos of Kalaignar Karunanidhi -See

Black and White photos of Kalaignar Karunanidhi -See

కరుణానిధి అరుదైన పాత ఫోటోల గ్యాలరీ (PIC: www.thalaivarkarunanidhi.com)

11/11

Black and White photos of Kalaignar Karunanidhi -See

Black and White photos of Kalaignar Karunanidhi -See

కరుణానిధి అరుదైన పాత ఫోటోలు (PIC: www.thalaivarkarunanidhi.com)